habarlar

Gündelik mehaniki gaýtadan işlemek prosesinde CNC işleýiş merkezini gaýtadan işlemek iň köp ýaýran we takyk işlemegiň iň garaşly prosesi.Gaýtadan işlemek meselelerini çözmek üçin ýokary tehnologiýaly enjamlardan lezzet alanymyzda, CNC işleýiş merkeziniň maşyna urmagynyň öňüni almak hem gündelik dolandyryşyň üns merkezinde durýar.

Çaknyşyk mümkinçilikleri takyk işleýiş enjamlarynyň takyklygyna çynlakaý täsir edýär.Çaknyşygyň güýji gurallaryň, önümleriň we enjam guralynyň içki gurluş böleklerine zeper ýetirip biler.Başgaça aýdylanda, CNC işleýiş merkezine täsiri gaty çynlakaý.Çaknyşygyň sebäpleri näme?

1. Gural kompensasiýasynyň giriş säwligi, koordinat sanjym ofsetiniň öwezini dolmak ýalňyşlygy, uzak zarýad öwezini dolmak H bahasy ýalňyşlygy ýa-da jaň ýalňyşlygy, giriş säwligi, g54, G40, G49, g80 baha giriş ýalňyşlygy we ş.m. ýaly çaknyşyklara sebäp bolar.

2. Işleýiş ýalňyşlygy, şeýle hem nädogry işleýiş koordinatlary, gurallary nädogry gurmak ýa-da gural çalşygy, programma çagyryşynyň ýalňyşlygy, işe başlansoň asyl nokada gaýdyp gelmezlik, el tekeri ýa-da el bilen ugrukdyrmak ýalňyşlygy ýaly maşyn çaknyşygynyň esasy sebäbidir.Bu sebäpler CNC işleýiş merkezinde maşyn çaknyşmagynyň möhüm sebäpleridir.

CNC işleýiş merkeziniň takyklygyny üpjün etmek üçin seçip alyş hadysalarynyň ýüze çykmagynyň öňüni nädip almaly?Adatça köp adam san gözegçiliginiň hakyky wirtual gurşawyny üpjün edip bilýän, san dolandyryş dolandyryş simulýasiýa programmasy arkaly gaýtadan işleýiş prosesini simulirlemek, awariýa howpuny we maşyn gurallarynyň çynlakaý ýitmegini üpjün etmek üçin san dolandyryş işleýiş simulýasiýa ulgamyny ulanar. CNC maşyn gurallarynyň hakyky işleýşinde.

Gündelik işde, seresaplylyk bilen işleseňiz, enjamyň çaknyşmagynyň köpüsinden halas bolup bilersiňiz.Howpsuz işlemek, synagdan geçmek we gözden geçirmek we beýleki esasy işler bilen berkitmek bilen, çaknyşmak howpuny azaldyp, CNC işleýiş merkezindäki enjamlaryň howpsuzlygyny we takyklygyny üpjün edip biler.


Iş wagty: 12-2020-nji oktýabr