habarlar

Hemmämiziň bilşimiz ýaly,cnc işlemekmerkezi ýokary tizlikli kesiji gaýtadan işleýän enjamdyr, şpil tizligi 8000-10000rpm / min.Speedokary tizlikli iş wagtynda heläkçilik ýüze çykandan soň, köplenç gaty agyr netijelere sebäp bolar, şonuň üçin işleýiş merkeziniň gorag örtügi aýrylmaz gorag enjamydyr.Işleýiş merkeziniň metaldan ýasalan materiallary, esasan, sowuk togalakdan we galvanizli plastinkadan ýasalan, kesilen, kesilen, flaneslenen, möhürlenen, deşilen, emele gelen, lenta we beýleki amallardan güýçli çakyşmaga garşydyr we üstü bişirilipdir. boýag bilen bejermek bilen.

Cnc işleýiş merkeziniň galkanynyň roluna görä içerki goraga we daşarky goraga bölünip bilner, göçme manyda düşünmek kyn däl, içerki gorag esasan gollanma relsleri ýaly enjam guralynyň esasy böleklerini goramakdyr, nurbat, roly demir daşamagyň we sowadyjynyň zyýan ýetirmeginiň öňüni almakdyr, şonuň üçin material has gowy polat plastinkany saýlar.Daşarky garawul, esasan, operatoryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, gaýtadan işleýän meýdany we operator izolýasiýasyny aýryp biler.

Etmek üçin cnc işlemekmerkezi galkan howpsuzlygy dowam etdirip biler we howpsuzlygy üpjün edip biler, gündelik tehniki hyzmat hökmany suratda zerurdyr, sebäbi cnc işleýiş merkeziniň galkanyna hyzmat etmek esasan aşakdaky nokatlary öz içine alýar: A: ýerleşdiriş işini gowy ýerine ýetirmek üçin gurnama tapgyry.

J: ingerleşişiň gowy ýerine ýetirilmegi üçin gurnama tapgyry, guralyň her ýerleşiş ýeri işleýiş merkeziniň gelip çykyşyna, koordinatanyň ululygyna laýyk bolmalydyr.

B: gündelik gaýtadan işlemek, iş böleginiň içindäki pyçak urmagy hemmesini gaýtadan işlemeli.

C: Bölümiň gurnama ugry programmirlemekde koordinat ulgamynyň ugruna laýyk gelýär.Komponent has berk bolsa, ugrukdyrma gurnamasy azaldylmalydyr.

D: Köp okly işleýiş merkeziniň işlerinde tablisany göz öňünde tutmaly.Stol hereket eder, ýokary dynç alar, aşak dynç alar we aýlanar, armatura bilen enjamyň arasynda giňişlikdäki päsgelçilikleriň öňüni almak üçin armatura dizaýny göz öňünde tutulmalydyr.

Gaýtadan işleýän ýadyň nädip täzelenmegine we gaýtalanmagyna garamazdan, howpsuzlyk hemişe ilkinji tema bolup durýar, iş bölegini has ygtybarly we netijeli işlemek, işgärleriň howpsuzlygyny we ýadrosynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin CNC işleýiş merkezini goramak boýunça gowy iş ediň. enjamyň bölekleri hem örän möhüm baglanyşyga öwrüldi.

Ltd. ýokary takyklykly cnc işleýiş merkezini gaýtadan işlemäge on bäş ýyldan gowrak tejribe toplady, şereketiň merkezi görnüşli CNC torna, pyçak görnüşi barCNC torna, şeýle hem ýokary takyklykly cnc işleýiş merkezi we iki ýüzden gowrak toplumlaýyn işleýiş enjamy, dürli pudaklara, takyk bölekleri özleşdirmäge we köpçülikleýin önümçilige çydap biler, soraglary kabul ediň.


Iş wagty: 19-2021-nji oktýabr