Medeniýet

Korporatiw görüş (ýokary ýolbaşçylaryň pozisiýasyny we ynamyny görkezýär)

A. Takyk işleýiş pudagynda iň bäsdeş üpjün ediji boluň

B. Takyk işleýiş pudagynda iň oňat goldaw beriji bolmak üçin ajaýyp enjamlar we ajaýyp tehnologiýa bilen

C. qualityokary hilli hünär takyklygy üpjün ediji dörediň

Korporatiw wezipe:(belli bir sosial jogapkärçiligi öz içine almak bilen)

Daşaýjy hökmünde CNC takyk işlemegi alyp, müşderiler üçin gymmatlyk döredýär we işgärleriň ruhunyň we maddy siwilizasiýanyň goşa hasylyny amala aşyrýar.

Hil syýasaty:hiline gönükdirilen, kämillik;üznüksiz gowulaşmak, müşderini kanagatlandyrmak

Daşky gurşaw syýasaty:energiýany tygşytlamak we galyndylary azaltmak;eartheri goramak we hapalanmagyň öňüni almak;

Kanunlara we kadalara boýun bolmalydyrys, ýaşyllygy wagyz etmeli, okuwy wagyz etmeli we yzygiderli kämilleşdirmeli.

Esasy gymmatlyklar:oýlanyşykly iş, girdeji we çykdajylar, bitewiligi dolandyrmak, müşderiniň üstünlikleri.

"Müşderi" bu ýerde müşderilere, işgärlere, üpjün edijilere, kärhanalara we jemgyýete wekilçilik etmegi aňladýar!

Işewürlik pelsepesi:göreş, täzelik, dostluk we yhlas, pragmatiki we täsirli.

Göreş:zähmetsöýerlik, her birimiziň zähmet çekmegimizdir.Bir gezek yza çekilenden soň ýok bolarys.Şonuň üçin biri-birimiz bilen aýakdaş gitmelidigimizi, öz wagtynda geçmegimizi höweslendirmelidigimizi, öňegidişlik hakda pikir etmezlige garşy durmalydygymyzy nygtaýarys;

Ösüş we innowasiýa:innowasiýa kärhananyň ýaşamak üçin giňişligini giňeldip biler.Düzgünnamalara laýyk gelmek şerti bilen ähli işgärler ulgam innowasiýasy ýaly köp ugurlara gatnaşyp bilerler we ähli işgärleriň innowasiýalaryny durmuşa geçirmek üçin giňişleýin okuw çäreleri arkaly innowasiýalary gaýtadan işläp bilerler;

Doganlyk we wepalylyk:adamlara gönükdirilenler Jixiniň esasy iş pelsepesi.Maşgala medeniýetini goldaýarys we dünýäniň dürli künjeginden gelen maşgala agzalaryna birleşmäge we birek-biregi söýmäge, güýç toplamaga, goşant goşmaga, birek-birege kömek etmäge, Wally söýmäge we kompaniýany öý hasaplamaga rugsat berýäris;

Pragmatiki we täsirli:agzybirlik mentaliteti bilen, çyn ýürekden hyzmatdaşlyk etmek we hiç haçan jogapkärçiligi ýitirmezlik bilen maksada ýetip bileris.Netijeli mehanizm arkaly, ahyryndan başlap, netijeli aragatnaşyk gurup, utgaşdyryp we meseläni oňat çözüp bileris.