habarlar

Senagat maglumatlary

 • Öndürijiden bölekleri sargyt edende näme üçin 2D çyzgy möhüm?

  Sanly 3D faýllar inersenerleriň öndürijiler bilen işleýşini üýtgetdi.Inersenerler indi CAD programma üpjünçiligini ulanyp bir bölek dizaýn edip bilerler, sanly faýly öndürijä iberip bilerler we öndürijini CNC işleýşi ýaly sanly önümçilik usullaryny ulanyp gönüden-göni faýldan bölek edip bilerler.Emma altho ...
  Koprak oka
 • Prototipi ýa-da nusgalary öndürmek üçin näme üçin CNC işleýşini saýlamaly?

  Ahyrky ulanylyş bölegini döretmek üçin ulanylýan önümçilik prosesine garamazdan, CNC işleýşi dizaýnerler tarapyndan gysga öwrümli döwürler bilen irki we giçki prototipleri döretmek üçin giňden ulanylýar.CNC prototipi dizaýnerlere çykdajylary ýa-da garaşmagyň wagtyny ulanman pikirleri çalt gaýtalamaga mümkinçilik berýär....
  Koprak oka
 • Mehaniki bölekleri öndürmegi nädip dolandyrmaly.

  CNC işleýşi bilen bary-ýogy 4 sany ýönekeý ädim bar: 1 / CAD faýly ýa-da PDF faýly ýüklemek Başlamak üçin diňe birnäçe maglumat dolduryň we 3D CAD ýa-da PDF faýly ýükläň.2 / Sitata we dizaýn derňewi 24 sagatdan bir nyrh alarsyňyz we öndürijilik (DFM) üçin dizaýn ibereris ...
  Koprak oka
 • Işleýiş merkeziniň işleýiş funksiýalarynyň arasyndaky tapawut

  CNC işleýiş merkezi, mehaniki enjamlardan we san dolandyryş ulgamyndan ybarat çylşyrymly bölekleri gaýtadan işlemek üçin amatly ýokary öndürijilikli awtomatiki gural.Dünýädäki iň ýokary öndürijilikli we iň giň enjamly CNC maşyn gurallarynyň biri diýip bileris ...
  Koprak oka
 • Işlenen sapak hakda

  Burawlar CNC işleýiş merkezleriniň möhüm goşundylaryndan biridir we olaryň işleýiş hili we netijeliligi bölekleriň işleýiş hiline we merkeziň önümçilik netijeliligine gönüden-göni täsir edýär.Işleýiş merkezleriniň işiniň gowulaşmagy we kesişiň gowulaşmagy bilen ...
  Koprak oka
 • Alýumin profillerini CNC işlemek

  Alýumin erginlerini CNC gaýtadan işlemek alýumin profillerini gaýtadan işlemäge degişlidir.Umuman aýdanyňda, CNC işleýşi takyk işlemegiň kompýuter sanly gözegçiligini, CNC işleýiş tornalaryny, CNC gaýtadan işleýän degirmen maşynlaryny, CNC gaýtadan işleýän degirmen enjamlaryny, CNC işleýiş degirmenini ...
  Koprak oka
 • Gantry gaýtadan işleýän merkezi nädip saýlamaly

  Gantry gaýtadan işleýän merkez satyn alanyňyzda aşakdaky esasy görnüşler bar: 1. Gantry gaýtadan işleýän merkeziň durnuklylygynyň, ýerine ýetirilişiniň we ykdysadyýetiniň üç tarapyndan ölçemek we düşündiriş bermek.Taýwan azyndan 10 ýyl ozal ýa-da Hytaýdan has uzyn gantry gaýtadan işleýän merkezleri öndürdi.Th ...
  Koprak oka
 • 4 okly işleýiş enjamlaryny ulanmak

  Häzirki wagtda gaýtadan işleýän merkezlerde ulanylýan köp usullar we enjamlar bar, olaryň arasynda CNC dört okly işleýiş merkezleri umumy işleýiş usullarydyr.Ilki bilen üç okly işlemek köplenç ulanylýar.Işleýiş, işlemek we uýgunlaşmak nukdaýnazaryndan dört okly işlemek has gowudyr.Bu gün, & # ...
  Koprak oka
 • Işlemek wagtynda hil gözegçiligi (IPQC, InPut prosesiniň hiline gözegçilik) ..

  CNC işleýiş enjamlary barada aýdylanda, CNC adaty işleýiş enjamlaryndan has artykmaçlyga eýe.CNC gaýtadan işlemek prosesinde önümi gaýtadan işlemegiň takyklygy we netijeliligi taýdan CNC gaýtadan işlemek has gowudyr.Upperokarky we aşaky materiallar, ölçeg, gural c ... ýaly kömekçi wagt üçin ulanylýar.
  Koprak oka
 • CNC alýumin profillerini gaýtadan işlemegiň artykmaçlyklary

  CNC gaýtadan işlemek CNC maşyn guralynda amala aşyrylýar we alýumin profilleri üçin CNC işleýiş enjamlary, adatça, uzyn CNC maşyn guralydyr.Uzynlygy 6 metre ýetip biler.CNC alýumin profillerini gaýtadan işlemegiň artykmaçlyklary barada gürleşeliň.Fabrik ýaly köp işleýiş prosesi bar ...
  Koprak oka
 • Alýumin önümlerini gaýtadan işlemek tehnologiýasyny düşündirmek

  Alýumin reňkli metallarda iň giňden ulanylýan we köpugurly metal materialdyr we ulanylyş aralygy yzygiderli giňelýär.Alýumin materiallaryndan öndürilýän alýumin önümleriniň köp görnüşi bar.Statistika binanyň bezeg industinden dürli zerurlyklaryň bardygyny görkezýär ...
  Koprak oka
 • CNC üpjün edijisiniň bu işiň göwnejaý işlemegine nädip ynandyrmaly?

  Aslynda, bölekleri gaýtadan işlemek käwagt has möhüm zat, sebäbi bölekleri gaýtadan işlemek gowy ýerine ýetirilmese, aňsatlyk bilen sebäp bolýar we ulanylanda elektrik toguny getirip biler, kynçylyk hem aňsat bolup biler.Ynam bilen ulanyp bilmeýän bir mesele bar, şonuň üçin b ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3