Hil kepilligi

line

Önümiň öň tarapy hil gözegçiliginiň ileri tutulýan ugrydygyna berk ynanýarys.Ilkinji makalany gözden geçirmek, prosesi barlamak we ahyrky gözden geçirmek IPQC ulgamynyň üsti bilen önümleriň geçişini üpjün etmek üçin önümçilik prosesiniň hiline gözegçilik edilip we gowulaşyp bolar;

Hünärsiz önümleriň çykmagynyň öňüni almak üçin, şol bir prosesde we şol bir enjamda öndürilen önümlerde partiýa barlagyny geçirmek üçin amal barlagyny (FQC) gurýarys we önümler hünärli bolansoň indiki işe geçirilip bilner. ;

Ammarda saklamazdan ozal önümlere hemme taraplaýyn gözegçilik etmek üçin taýýar önümi barlamak toparyny (OQC, QA) döretdik.Getirilmezden ozal, önümleriň müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin eksport edilende önümleriň hünärli ýagdaýda bolmagyny üpjün etmek üçin ökde önümler boýunça nusgalyk gözleg geçirýäris.

 

Synag merkezi

Önümleriň hilini üpjün etmek üçin Jixin, Imager, iki ölçegli altimetr we kub elementi ýaly ýokary takyklyk synag gurallaryny yzygiderli satyn aldy we önümi kesgitlemegiň diapazonynyň ululygyny ölçemekden doly işleýşine doly göz ýetirýän takyklygy kesgitlemek merkezini döretdi. ýüze çykarmak.

Hil kepilligi

Elmydama müşderilere amatly bahadan iň oňat hilli önümler bermek prinsipine eýerýäris."Öňüni almak" we "gözden geçirmek" birleşdirip, önümiň hiline gözegçilik edýäris, önümçilik üçin ygtybarly we ygtybarly hil dolandyryş tehnologiýasy bilen üpjün edýäris, CNC takyk işleýşini, takyk guýma we möhürlemegi gaýtadan işleýäris we tabşyrygyňyzy tamamlaýarys.

Bilim we okuw zehinleriň çykmagyny üpjün etmegiň iň gowy usulydyr.Hil işgärleriniň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak, iň täze tehnologiýany özleşdirmek we dürli ýazgylaryň hünär talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli seminarlar we ýokary hilli okuw ýygnaklary geçirýäris.

 

Gowy hil gowy häsiýet, gowy hil hemişe bolşy ýaly Wallyny yzarlamakdyr!